Ngolu Partangiangon

Tung aha do tahe “tangiang”? Parjolo hian do dohononku : Ndada holan pangidoan, tung parsaoran dohot Tuhanta do, parsaoran ni tondinta rohanta nang dagingnta dohot haholongan ni rohanta!
Jongjong do ahu nambura on di alaman ni sada jabu manghatai dohot donganku sahalak. Ba di emper ni jabu i juguk huida dakdanak sada, na tar marumur 4 taon, dakdanak born na marsiada disi sasadasa.
Longang jala las do roha manotnotihon dakdanak i, na olo sabam jala sonang disi pajamajama meammeamna. Minar bohina idaon, hipas jala renta berengon. Ba, dibagas do inangna huida, manganihon bonang, holip jala onding sian dakdanak na di emper i.
Di na manghatahatai au di alaman i, jalojalo do ro soara sian dakdanak na pajomputjomput batu resena i. “Inang!” – “Inang!” – sai i do dipandok, ndada sian dok ni rohana, ndang marsaor ungutungut, alai dipasombu inang na ibana di emper i; tung uli, ture, denggan lagu ni pandokna di hata sanghababa i.
Jalojalo ma antong ro alus saian bagasan, soara ni ina ma da, na patubegehon holong ni roha na tutu. Mimbarimbar di pandok ni inaina i mangalusi panjou ni boruna i: “Borungki!: – “Anggia!” – “Tondingku!” – “Dung!” – “Dison do au anggia!” Tung. na lengenlengen do pinggol, tarhilas nang roha dibagasan, patangitangi nasida na dua na masipangkulingan. “Inong!” – “Tondingki!” – Songon lagu ni ende na lambok, sipasabam roha, sipasonang pangkilalan do panghataion ni nasida na dua i, songon parendeon na uli, namardomu situtu.
Ia dakdanak i, hira tamba di idaon minar ni bohina, sonangna dohot las ni rohana, ndang dipasohot meammeamna, lam didatdati, lam dipuhuti; alai sai jalojalo ro pandokna : “Inong!” “Inong!” – Jala sai manigor ro sian bagasan alus ni inangna i marsoara na lambok na pataridahon, na manghilalahon roha holong, roha panarih,on dohot pangantusion to dakdanak i.
Ba, laho do anggo ahu dung marujung panghataionku dohot dongan na hupandok i, alai lohot do dibagasan rohangku na huida jala na hubege i.
Nda songon i do partangiangonta tu Tuhanta, ninna rohangku dibagasan, partangiangonta na tongtong, na so jadi mansohot, na niapohonna tu hita di Buku na badia i!
Sonang, sabam roha ni dakdanak i, ndang adong manan aha na mangkahua, na mangariboriboi ibana, ndang adong na leak sipangidoonna tu inagna; alai sai dipatangkastangkas marhitehite panjouonna di inangna i, manang na tong disi haholonganna i.. Aut sura so jalojalo diparalusalus inangna, ndang tagamon sonang be dakdanak i, ndang tarbahen so tadingkononna meammeamna i laho mangalului inangna i…
Aha do tangiang? – Parsaoran dohot Ama i. panangkasion ni tondi na manghaholongi Ibana di jonokna i. Aha do parohon tangiang? – Panangkup, pangaithon, dibagabagana, sandok di RohaNa na sun denggan i.
Hitehite do tangiang, na patariparhon hita sian hasusaan, sian parungkilon, sian na guntur on to jolo ni na Sonang, Na Mardame, Na Martua Debata, naung gabe Debatanta, hasonanganta, paradiananta marhite Tuhan Jesus i.
Aha do tangiang? Suman tu gogo ni habonghabong na taida, tapanotnoti, na tahalonganghon di angka pidong na bolon, di angka na tumagam, na olo laho tu ginjang, hita manomunomu matanari i, haroroann ni na hatiuron dohot ngolungolu tu hita on (Jesaya 40, 31). Nda taida angka lumeammeam, humeapheap di ginjang ni ginjangan, raja, sangap hira mangalap hagogoon tu angka ahasa na dao an, na so boi topoton ni hita jolma, na mardaging na lohot di tano parnbuatan hian!
Aha do tangiang? Pangalapan gogo partondion nang pardagingon pa tu nasa ulaon ni daging, roha dohot tondi, angka na ampe tu hita di hasiangan on – Pangaithon di roha banua ginjang, di dame na so sian tano on tu bagasan rohanta, bahen apulapul, bahen habengeton, bahen pos ni roha dohot nalom ni roha di nasa sitaonon sibolusonta di portibi on.

Nienet deba sian : J Sihombing, “Tuan Markus : Parsorionna dohot na niulana”, ttp., al. 82-3

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s