Sermon Pangungkapon 21, 1-8

Bahan Sermon Distrik V Sumatera Timur
Evanggelium tu Minggu Ujung Taon Parhuriaon, 23 Nopember 2008
Turpuk : Pangungkapon 21, 1-8

NAMONANG I DO SOGOT MANEAN HARAJAON NI DEBATA

1. Di mulana marrumang sada surat do buku on, na ditujuhon tu pitu huria na di Asia (1, 4). Asia na nidokna ndada dos dohot Asia na tatanda sonari, alai ima sada propinsi ni harajaon Rom hatiha i, tarsekitar daerah Turki nueang. Huria na pitu i, ima na margoar Epesus, Smirna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Piladelpia dohot Laodikea. Ragam do pangalaho na masa di ganup inganan hajongjongan ni huria i, namardomu tu moral dohot haporseaon, na maralo tu hakristenon. Mansai godang do pe pangkorhon ni angka pangalaho i tu ngolu ni angka halak kristen na parjolo i. Angkup ni mansai gogo do pangaleleon dohot pangosagosa tu angka halak kristen hatiha i, ala ndang diihuthon nasida be angka hasomalan ni sihatoropan na maralo tu hakristenon i, isara na marsomba tu angka dewa-dewa, termasuk marsomba tu Kesar na dirajumi angka na torop hatiha i dos dohot sada dewa.

Nian ndang apala sude kesar pasobokhon dirina dos dohot dewa. Alai kesar di tingki ni Pangungkapon, ima Kesar Domitianus na mangarajai sian taon 81 sahat tu taon 96 M, tangkas do pasuman dirina songon sada dewa, na ingkon sisombaon ni sude warga ni harajaon i. Manang ise na so unduk tu aturan i, hona uhum ma i mansai borat. Mangae ma angka halak kristen, ala nunga dipodahon tu nasida na holan sasada Debata Jahowa do sisombaon jala sioloan.

2. Haimbaruon. Didok dibagasan turpuk on banua ginjang dohot tano na imbaru. Digombarhon i do panatapan dibagasan haporseaon taringot tu situasi dohot parngoluan na imbaru; lingkungan dohot parsaoran na botulbotul imbaru. Ndada imbaru songon na pinaimbaru ni jolma, tung Tuhan Jesus sandiri do paimbaruhon. Holan Ibana do na boi jala na patut paimbaruhon hajolmaon dohot portibi on. Ndang adong na asing.
Ianggo haimbaruon i, i ma haluaon napinatupa Na i dibagasan Jesus Kristus. Lingkungan dohot situasi na imbaru laos digombarhon do marhite laut i pe ndang adong be. Laut digombarhon do songon galumbang ni ngolu na gok parungkilon sian angka bangso na di tano on, ump. 13, 1. Jala laut i ma lambang pemisahan ni sada pulo manang daratan tu daratan na asing, laos ancaman dohot mara tu parngoluon. Ndang adong be laut i, nunga disalpuhon be sude na mambahen humasusa ngolu ni angka na porsea i.
Ra, ndang apala haimbaruon songon na di joma na nidokna di turpuk on. Ndada na imbaru di jolma jala boi do pinaimbaru ni jolma muse. Molo haimbaruon songon i boi do pejet taalusi, sipareahan ma i. Ai haimbaruon na ditaringoti di turpuk on, i ma sada pangalaho ngolu haporseaon na imbaru. Jala na ingkon tongtong hita manghirim ngolu na imbaru, na sintong manghaporseai Debata.
Ndang adong be hamatean, nang arsak ni roha; nang angguhangguk, nang na hansit, ndang disi be; ai nunga salpu na parjolo i! Dibalik ni na tarida on adong dope inganan na dumenggan. Sandok ndang tarpatudos gombaran ni na di banua ginjang sogot dohot na umuli di tano on. Sai marhusorhusor do jala mubamuba do las ni roha nang sitaonon di tano on. Tung so adong do na hot. Alai dibanua ginjang i ndang adong be iluilu, hamatean, arsak, anggukangguk dohot na hansit. Diparade Debata do hasonangan na so martudosan. Diarahon do asa ganup jolma olo mangeahi jala masuk manginganhon.

3. Teanon ni na monang i ma saluhutna; jala Ahu gabe Debatana, ibana gabe anakKu!
Ala Harajaon ni Tuhan i do na tumimbo, na umbalga, na dumenggan, na sumonang jala na so hatudosan ingkon marsitutu jala lam margogo do hita mangeahi. Ndang jadi hita lalap di tano on. Nang pe godang hasonangan dohot na uli di tano on, holan sangombas jala sambolus do i. Molo tung adong pe hasangapon dohot parsaulian di tano on, pesan do saluhutna i. Martingki do saluhut na adong di tano on, alai na hot ro di salelengnilelengna do na naeng ro sogot.

Diarahon do hita manghamonangkon losok, biar, hagiot, roha na holongan di hepeng. Uju rongom sitaonon boi do papeol sieahan, uju dileai halak hita, naeng do hita tarela laho mamaloshon. Nang pe taboto sala, olo do gabe taulahon binahen ni sitaonon. Olo do tarela hita maninggalhon hasintongan manggohi hasonangan parsatongkinan. Hata ni Debata do panungkoli asa unang talupahon sieahan na dumenggan. Sotung talu pasolhot diri to hasonangan na manongtong binahen ni hasonangan parsatongkinan.

all_new4. Ibana do na parjolo jala Parpudi mandok nunga saut be saluhut na i. Na ingkon marujung do saluhutna na di tano on, alai na manongtong salelengnilelengna do anggo Tuhanta i. Tung manggogo pe portibi on naeng manaluhon angka na porsea i, sai na marujung do sude i. Tung sangap, jala marmulia di portibi on alai ingkon martopi jala montok do i sada tingki. Ibana do mamonai dohot paujunghon sude na di tano on. Ibana manaluhon nasa huaso na jahat jala manguhum angka na mandele, na so porsea jala na so olo paubahon rohana, dna. (ay. 8). Realitas on papos rohanta paboa Ibana pasingkophon angka ngolunta mangeahi na dumenggan.
Nuaeng pe jumpang ma di hita ujung ni sada taon parhuriaon. Molo tajahahon goar-goar ni angka naung jumolo marujung sian hita, i pe paposhon rohanta paboa Tuhanta i do parjolo jala parpudi paradehon hangoluan sisalelengnilelengna. Ndang hamatean salelenglelengna be ujung ni pardalanan ni angka porsea jala marsitiopan tu Ibana. Alai adong do banua ginjang dohot tano na imbaru, i ma hangoluan na manongtong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s