PURO NI RIPE

Sihalashononta jala sibanggahononta do molo targoar Ina Kristen (Batak) Puro ni ripe, ai tarida do disi Ina na sai tongtong jaga di ripena, ndang maila maradophon angka donganna. Somalna hahurangan ni Ina do molo sai habegean ripena tu angka donganna sahuta, sai Ina do sasaran ni hata sian angka na manghatai ripe i. Balga do tanggungjawab ni Ina di bagasan ripe atik pe Ama penanggungjawab ni ripe i. Dung dimerdekahon R.A. Kartini hajongjongan ni parompuan, ndang be sai holan di dapur sambing alai nunga dohot bertanggungjawab di tonga ni ripe. Molo taingot do angka naung salpu i andorang so jongjong R. A Kartini mansai lungun jala maniak do ateate molo tabege hata na mandok, anggo Ina sae ma holan mangalompa di dapur jala dianggap do Ina songon pelengkap di ripe (lepas tanggungjawab), godang alasan na boi idaonta disi, isara ni : gale – mura mandele – mura tangis, alai dung masuk hita tu jaman na lam tu majuna on di Era Baru on nunga gabe sada tuntutan i tu angka Ina na dohot bertanggungjawab penuh di tonga ni ripe. Dituntut do tataring, dituntut ianakhon, dituntut muse dohot suami, alani do ra umbahen balga jala borat tanggungjawab ni Ina di tonga ni ripe. Laos di hajongjongan na di bagasan hamerdekaon i do ra ringkot patuduhonon ni Ina na PURO ibana di bagasan ripena, INA do na nidokna PURO ni RIPE anggo di guritan on.
Somalna molo partigatiga sai marnampunahon puro do nang pe Imanta songon i nang angka Ama pe sai na lohot do puro. Alai andul marasing do puro n partigatiga sian puro ni ripe na nidokna dison. Molo di ripe ni halak Kristen (Batak) ingkon sai adong do jongjong sada Puro. Puro na marlapatan do i : marpangontik – marpanarihon (irit). Olo do sipata tubu hata ni na tuatua tu angka sundut na umposo (naposo) lumobi ma i tu naposo baoa na mandok “mangoli ho” asa miduk niulam, ninna. Na marlapatan do hata i, molo pajongjong sada ripe i ma na pajongjong sada PURO ai toho do tutu molo naposo (dolidoli) dope ibana boi dohonon boros do jala na tergolong na so marpangontik do jala ndang marpanarihon anggo ngolu ni naposo. Ai ndang adong pamingkirion tu ari marsogot. I do ra umbahen didok angka na tumua hata i tu angka sundut na umposo, asa adong do puro na marhaseanghon na mangatur isi ni puro i. Sada siparhatutuonta do i molo parompuan i (boruboru) mansai na maol do manang bangkol do mangharuarhon sian kantongna, boi do hepeng saribu marbulanbulan disimpan hape molo baoa i, unang pola sadari tolu detik pe nunga leong i.
**
Asa molo na nidokna Ina ingkon na marpangontik jala na marpanarihon do? Jempek do alusna “I DO” antong di ngolunta sisaonari sude do Ina i puro di hagasan ripe ? Denggan ma halusi i di bagasan ripenta be. Gurithononhon do dison sada Ina na so PURO ibana di ripe i, gariada tahe balikna i do.
Sada Ina na ulaonna manjait na na olo do Amanta i karejo sabulan manganggur pitu bulan.
Molo so karejo be Amanta i (menganggur), maronan pe ndang maronan sipata so mangalompa be sasadari hape ianakhon torop (menjahit), i do sabotulna ulaonna siganup ari, jala tergolong na malo do Inanta on manjait, laris jala denggandenggan do jinaitna ndang hea marungutungut angka jolina na ro manjait tusi. Alai adong do haasingan ni Inanta on sian angka donganna panjait. Molo adong manang dapot ni Amanta i karejo, ala ndang parkarejo na menetap ulaon ni Amanta i lapatanna na marharoro do, ndang na ulaon ni Inanta i be manjait, Amanta i ma ihutihutonna karejo hape di-ihutihut pe Amanta i karejo so adong gunana ai so na dohot Inanta i karejo, tenang-tenang do mamerengmereng hape angka na naeng manjait nunga marmulakan. Sonang do tutu idaon nasida molo karejo Amanta i, ai ndang adong idaon na hurang rade sude hinorhon ni upa (gaji) ni Amanta i.
Molo jumpang onan, maronan ma Inanta on sagodanggodangna maradu so siat sipata paronanna i di karanjangna i, olo do laos dihadinghading songon i gabe sai hira na pamer molo pamerengan ni angka donganna sahuta.
Olo muse do sipata rap maronan Inanta i dohot Amanta i, sasabenca sipata idaon paronanan nasida. Hape paronananna. Sisa beca i pe holan allangon dua hali do i (dua hali mangallang). Ndang adong marpangontik sandok asal adong pasuda sambing so pola pingkirhononhon tu ari marsogot. Ndang dirimangi roha so piga. Gabe tubu ma angka hatahata ni dongan sahuta “molo adong ndang diboto samban”, tabo dua hali mangallang alai hansit pitu ari nari.
*
Ina do anggo na mangatur di ripe anggo taringot tu parbalanjoon, asa molo pangallang Amanta unang ma nian laos dohot Inanta i, denggan ma Ina/Ama ganup masiula ulaonna be. Ina na songon on ma na. So hinalomohon ni Ripe ni Halak Kristen, ai ndang adong ngolu na marpangontik dohot marpanarihon. Hape anggo na taboto molo Ina ni halak Kristen i ma Ina na SARI, PURO NI RIPE.
Ai ngolu na so marpanarihon dohot marpangontik ingkon marsiak do ujung ni i, unang nian adong Ina ni Kristen (Batak) mandok “Sarion ni marsogot do lompaon marsogot”, alai naeng ma sarion marsogot lompaon minggu na ro manang bulan na ro.
Na mura do tubu hata tu angka Ina, jala ingkon parhatutuonta do i, adong do Ina na margelar SITANGANTANGANAN, ala ni aha i ? Dison do naeng tongtong nasa na targoar Ina manjagahon hadirion ni Ina, unang gabe asal tubu hatahata i. Ndang las ra rohanta umbege angka hatahata songon i, alai bangga ma ra hita molo didok Ina i NA KREATIF – PURO NI RIPE. Tergolong na malo, na bisuk, do Ina molo didok na Kreatif jala Puro ni Ripe.
Antong sai dipargogoi Tuhanta ma angka Ina na olo gabe PURO NI RIPE di ngoluna, na manghangoluhon pambahenan, na marpanarihon dohot na marpangontik di tonga ni ripena. Ai na marpangontik jala na marpanarihon i do dapotan hangoluan na di portibi on, jala gok las ni rohana.
Horas.

Freddy Simanjuntak
SP INA 4/April 1993; p.25-7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s