Deba Parhataan di Luat Jorlang Huluan

Molo mangihuthon ahabna (manang aksen, tekanan bahasa, dna.) adong do tolu parhataan na somal nibege dipangke jolma di luat Jorlang Huluan on. Adong do sian i na tangkas mamangke hata Simalungun, na deba hata Toba jala na saragamnari i ma parhataan na sian hita an Samosir. Tutu sude na ra parhataan i nunga peam di Jorlang Huluan on ala ni gabe ndang pola be disirang sasintongna angka molo tung ro pe angka pendatang.
Ai hata Simalungun do nian hata “pedan” mandok dongan, aleale manang sahabat di hata Indonesia.
Dipangke jolma do hata “tumang” pandohan Samosir do i manggombarhon lumobi ma, laos umbahat ma. Jadi molo didok “ah dao tumang do huta i” lap. “ah, dao hian huta i” isara sasahalak na mardalan pat manang na markareta mandapothon manang mardalani tu sada luat na so apala hea dope didalani manang didapothon ibana.
Didok jolma do dison “mangarihon” hata simalungun mandok asa denggan tinogihon, niarahon donganniba isara tu angka ulaon na denggan. Alai i do tong dipangke tu na marpongkalan pe didok jolma do molo ditogihon dongganna ba diarihon do.
Manang na ahab dia ma i tumagon di didok jolma “ayuran” i ma hatana mandok : iuran manang guguan/ toktok ripe hata na unsomal nian. Alai gabe tumabo do nian huroha hata sayurmatua manggonti saurmatua dna. Jadi ahab manang hasomalan parhataan i do ra na masa disi. Sahat ma nang i tu huria, mandok Epistel pe gabe Apistel na ma St Benjamin Siallagan dison. Hape ndang apala Apistel, ai ndang adong jala ndang pola binoto manang aha lap. ni hata i, alai anggo Epistel, memang marharoroan sian hata “epistle” i ma surat tongosan, rumang ni surat na tarsurat di buku i songon angka na ditongoshon ni Apostel Paulus tu huria-huria angka mulamula i.
Songon hata Iuran manang gugu toktok ripe pe sai didok na ma Ayuran tu pembangunan mang ayuran tu na asing ate. “reohan ahu”, songon na losok, malas au bah.. ninna i pe pandohan Simalungun do.
“Patamashon” mandok pahantushon, patingkoshon manang molo masa mangararatai ende manang angka dia pe siulaon asa denggan ma diendehon manang diulahon asa diulakulakhon; tamas lap. tangkas do ra, didugutdugut asa denggan muse ditngki hari H mangulahon manang mangihuthon i unang apala asing sian angka dongan.
Molo masa buroan songon nuaeng on didok dongan do dison dingis mandok amporik; jala memang ndang apala marasing nian sian hata na somal.
Jadi deba sian jolma dipangke do hata Simalungun molo ndang apala tarbahen ni ibana memang manghatahon hata batak manang toba na. Hata toba gumodang dipangke angka halak na ro manang pendatang do.
Adong sada nai na patuduhon kekhasan ni luat on ala memang dipangke do hata Indonesia, i ma “tapi”. Didok roha pengaruh ni hata Simalungun do i, alani i gabe jumpang hita pandohan i “tapi, unang sala hamu” lap. alai unang sala hamu.. dst. Jadi ndang apala hata toba i, ai hata toba i ma sitapitapi do, ndang adong holan tapi mandok walaupun, biarpun meskipun, dst. “Pongkalan” ima parpunguan ni angka amanta na jolo, ra angka raja na jolo apala ditoru ni bona ni bagot i do nasida marpungupungu jala minum tuak. Jadi somalna dung “diarihon” angka ise ma na dohot tu pongkalan i didok ma asa hira di tingki na tinontuhon ba masiboan angka hobasna be ma angka amanta, diboan ma panutuan, diboan ma sangkalan dohot aha na naeng sipotongon isara manuk, manang molo umbalga manang tumorop angka na sapunguan i gabe dibuat ma panagga; laos angka amanta i do sude manghobasi. Hormat do sasintongna punguan i, jala tua do molo sai dohot angka na tumua disi, alai ndang apala binoto molo tumorop angka na umposo olo do ra gabe ngongar nang angka panghataion disi ate.
Alai na jolo ma i, ai nuaeng pe masa ma na marpongkalan angka ina. Jadi molo on nunga mansalai memang di “Anggaran Dasar” Parpongkalan i, ai apala minum tuak nasida jala mamotong muse. Bah, nunga susa, ai inanta do sitiop puro ni ripe i betak beha do gabe dibahen deba sian balanjo manang ariarina tu pongkalan i. Na aturanna tu haporluan ni angka dakdanak boi do gabe dipalangku disi ate. So sundat nunga be tung ragat niida angka inanta marisap, apala timbaho i do muse. Apala amanta i ndang marisap, hape nunga balik gabe inanta do mangalsip.
Alai songon ahab dison pe adong ma manang na piga lumobi ala perkembangan ni jaman maruba, alai denggan do sude na i gabe masitumpahan ai tabo do tong nasida begeon molo marhata luat Jorlang Huluan on ala memang nunga be somal dipangke nasida i. sipata ala parsaoran nasida mamboan angka barangna songon renggerengge na tu onan manang pokkan di Afdeling 1, ba diboto deba do padomudomuhon dohot hata Jawa i. Ala disi ma adong nian sada keunikan na asing ala memang dipertahanhon jolma dope dison adong dope hata subang, isarana : Ndang jadi dohonon di luat on hata “marsiranggut”, huroha konotasi ni hata on pergumulan erotis do jadi gabe boi nibayangkon mengarah tu perbuatan asusila do ra maksudna manang tumagon gabe manggogoi manang memperkosa do lap. ni hata i. Hape ia niajarhon ende tu angka dakdanak “marsiranggut si Jakob di topi ni aek Jabok”, ai memang nang di buku na badia i disurathon do parsirangguton na badia antara si Jakob dohot surusuruan ni Debata di topi ni aek Jordan, 1 Musa 32ff.
Na paduahon ndang jadi dohonon hata “jea” na dibuku ende i, jotjot na ma i diendehon dongan gabe “dosa”. Sude hata “jea” diganti ma dohot hata “dosa”. Ai jea mangihuthon nasida i ma manggombarhon “hailaon ni boruboru” do. Sipata marungkil ma nang angka parjamita di gareja ai maol tutu hatahononna hata i lumobi maranggap iba sian buku ni panurirang Jeremia, panurirang jea i na jotjot manalin hata jea songon torutotu ni Debata tu angka bangso na hona uhumna. Gariada gabe diganti nasida ma hata i dohot dosa nang pe manjaha na tarsurat di Bibel do ibana, ai apala diingot subang ni hata i.
Molo di Tapsel ndang jadi dohonon ihur ninna, ai hailaon do disi. Hira songon i ma angka hatana nisurathon ondeng.
Alai molo tartungkan dolok, i ma tu Sihaporas, nang pe torop dope angka na sian Simalungun (ai godang dope disi marga Ambarita) dohot na sian Samosir lebih menonjol na ma pandohan manang ahab ni Samosir disi manang tumagon ma memang disi toba; dapot roha do ala godang do angka pendatang disi dohot angka na mangula pe manang karwayan di PT TPL ai jonok na ma tu Aek Nauli mandapothon Parapat tungkan Toba.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s